Den här sidan innehåller det senaste avtalet avseende annonsering på Amazon. Om du vill se en lista över ändringar som har gjorts i avtalet och meddelade kommande ändringar, vänligen läs Ändringar i Amazons annonseringsavtal.

Den version av detta Avtal som är på engelska är den slutgiltiga juridiska versionen. Översättningar till tyskafranskaitalienskaspanskaholländskajapanskaarabiskaportugisiska, svenska, turkiska och polska är endast tillgängliga som referens.

AMAZON ANNONSERINGSVTAL

Publicerad: 14 december 2022

Välkommen till Amazon Advertising. Detta Amazon annonseringsavtal (”Avtalet”), tidigare kallat Sponsrade Annonser-avtalet, reglerar Kundens tillgång till och användning av Annonstjänsterna, inklusive Annonskonsolen, och träffas mellan Amazon, Kunden och varje annonsör (enligt definitionen i avsnitt 8.B), i förekommande fall. Detta Avtal innehåller alla Insättningsordrar mellan Kunden och Amazon som hänvisar till detta Avtal (”IO”). GENOM ATT REGISTRERA DIG FÖR ELLER GENOM ATT ANVÄNDA ANNONSTJÄNSTERNA SAMTYCKER KUNDEN (FÖR DIN ELLER DET FÖRETAG DU REPRESENTERARS RÄKNING) TILL ATT VARA BUNDEN AV DETTA AVTAL, INKLUSIVE ANNONSPOLICYERNA. ”Vi”, ”oss”, ”vår”, och ”Amazon” avser tillämplig Amazon-avtalsslutande part och något av dess tillämpliga dotterbolag. Om inte annat anges enligt avsnitt 8.B, avser ”kund”, ”du”, eller ”din” den sökande (om denne registrerar sig för eller använder Annonstjänsterna som individ) eller det företag där den sökande är anställd (om denne registrerar sig för eller använder Annonstjänsterna som företag).

1. Annonstjänster i allmänhet. Under Avtalstiden och med enligt villkoren i detta Avtal kommer Amazon att göra en mängd olika verktyg och tjänster tillgängliga för Kunden, inklusive de som kan tillhandahållas via Annonskonsolen, som gör det möjligt för Kunden att placera annonser på Utgivarens Egendom och att hantera och ta emot rapportering om ovanstående (”Annonstjänster”). Vi förbehåller oss rätten att när som helst bedöma alla aspekter av Annonstjänsterna och kan när som helst ändra, begränsa eller avbryta alla tjänster och verktyg som erbjuds via Annonstjänsterna utan föregående varsel. Vi kan när som helst debitera för alla tjänster eller verktyg i Annonstjänsten efter meddelande till Kunden (t.ex. via Annonskonsolens användargränssnitt). I samband med hanteringen eller driften av Annonstjänsterna kan Amazon och Publicerare avvisa eller ta bort Kundmaterial eller avbryta en Kampanj utan föregående meddelande. Amazon kommer inte att ha något ansvar för sådana åtgärder. Amazon kan också avvisa eller ta bort Kundmaterial eller avbryta en Kampanj om: (a) Kundmaterialet eller Kampanjen bryter mot Annonspolicyerna eller detta Avtal; (b) ditt konto har varit, eller om våra kontroller identifierar att det kan användas för vilseledande eller bedräglig eller olaglig aktivitet; (c) Amazon tror att Kundmaterialet eller Kampanjen skulle utsätta Amazon för ansvar; eller (d) av andra riskhanteringsskäl. Förutom vad som uttryckligen anges skriftligen av Amazon garanterar vi inte att Kundens Annonser visas på eller görs tillgängliga via någon Utgivares egendom, och vi garanterar inte heller att Kundens Annonser kommer att visas i någon särskild position eller rangordning. Kunden bekräftar att vi och våra dotterbolag kan delta i Annonstjänsterna för att marknadsföra någon av våra eller våra dotterbolags produkter och tjänster.

2. Kundens Skyldigheter.

A. Annonskonsol-konto. Kunden är ensamt ansvarig för sitt Annonskonsolkonto, inklusive all aktivitet som sker under dess Annonskonsolkonto (inklusive uppkomna avgifter) oavsett om aktiviteterna är auktoriserade eller utförs av Kunden.

B. Annonspolicyer. Kundens användning av Annonstjänsterna kommer att följa Annonspolicyerna, som Kunden accepterar och som införlivas i detta Avtal. Amazon kan när som helst göra ändringar i Annonspolicyer. Ändringar av Annonspolicyer träder i kraft vid publicering eller vid meddelande enligt vad som anges i avsnitt 13.G.

C. Ansvar för Kundmaterial, användning av Annonstjänster och entreprenörer. Kunden är ensamt ansvarig för allt Kundmaterial och dess användning av Annonstjänsterna. Kunden samtycker till att ingenting i Kundmaterialet eller dess användning av Annonstjänsterna kommer att: (a) vara osant, vilseledande, ärekränkande, trakasserande eller hotfullt; (b) kommer att utgöra illojal konkurrens eller otillbörlig handelspraxis, (c) kommer att bryta mot tillämplig lag; eller (d) kommer att kränka eller försöka tillskansa sig tredje parts immateriella rättigheter. Kunden är ensamt ansvarig för aktiviteter som bedrivs av någon entreprenör, representant eller någon av Kundens agenter eller andra personer som agerar för Kundens räkning (t.ex. tjänst från tredje man för att hantera kampanjer) i samband med detta Avtal (gemensamt kallade, ”Avtalsparter”). Kunden kommer att se till att dess entreprenörer följer all tillämplig lag, inklusive lag relaterad till dataskydd och integritet.

D. Förbjudna aktiviteter. I samband med Annonstjänsterna samtycker Kunden till att: (a) Annonserna och Kundens och Annonsörens användning av Annonstjänster och Annonskonsolen kommer att följa all tillämplig lag; (b) Annonser kommer inte att innehålla, inkludera eller länka till innehåll som bryter mot Annonspolicyerna; (c) Kunden kommer inte, och kommer inte heller att tillåta eller uppmuntra någon tredje part att använda några medel för att generera bedrägliga eller ogiltiga klick eller exponeringar; (d) Kunden kommer inte medvetet att rikta annonser till barn under 13 år (eller någon annan tillämplig åldersgräns enligt definitionen i tillämplig lag, till exempel under 16 år i Kalifornien, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien, under 12 år i Brasilien och under 18 år i Turkiet) i samband med Annonstjänsterna, och Kunden kommer inte medvetet att samla in, använda eller avslöja (eller göra det möjligt för tredje part att samla in, använda eller avslöja) PII- eller EU-uppgifter från barn under 13 år eller BR-data från barn under 12 år (eller någon annan tillämplig åldersgräns enligt definitionen i tillämplig lag, såsom under 16 år i Kalifornien,  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien, under 12 år i Brasilien och under 18 år i Turkiet) i samband med Annonstjänsterna; (e) Kunden kommer inte, till följd av sina handlingar eller passiviteten, att leverera skadlig kod till Annonskonsolen eller till användare eller enheter via Annonstjänsterna eller på eller via någon utgivaregendom eller destination; (f) Kunden kommer inte att kopiera, modifiera, skada, översätta, bakåtkompilera, kompilera, demontera, rekonstruera eller skapa derivatarbeten av Annonstjänsterna; och (g) Kunden kommer inte att använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa korrekt funktion av Annonstjänsterna, inklusive Annonskonsolens säkerhetsåtgärder och aktiviteter som utförs på våra servrar.

E. Användning av Amazon Attribution. Kunden godkänner att Kundens tillgång till och eventuella användning av Amazon Attribution regleras av villkoren i avtalet för Amazon Attribution.

3. Licens till Kundmaterial. Kunden ger oss en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, fullt betald och underlicensierbar rättighet och licens att använda Kundmaterialet för Annonstjänsterna; förutsatt att vi inte kommer att ändra något varumärke, servicemärke, utstyrsel (inklusive egenutvecklat ”utseende and känsla”), varunamn eller annan källa eller affärsidentifierare som skyddas eller kan skyddas enligt lagar som Kunden tillhandahåller oss via Annonstjänsterna i icke-textform och separat från någon produktspecifik information eller material (”Kundvarumärken”) från formuläret som tillhandahålls av Kunden (förutom att ändra storlek i den utsträckning som krävs för presentation, så länge de relativa proportionerna av sådana kundvarumärken förblir desamma) och kommer att uppfylla Kundens begäran om borttagning om specifika användningsområden för kundvarumärken på Amazon webbplatsen (förutsatt att Kunden inte kan göra det själv med hjälp av standardfunktioner som görs tillgängliga för dem).

4. Avgifter.

A. Avgifter. Kunden samtycker till att betala oss alla tillämpliga avgifter och ersättningar som vi beräknar för Kundens användning av Annonstjänsterna (gemensamt kallade ”Avgifter”). Kunden samtycker till och kommer att följa Avgiftspolicyn. Avgifterna baseras enbart på våra mätningar för Annonstjänsterna och tillämpliga faktureringsmått (t.ex. exponeringar eller klick). Kunden förstår att tredje part kan generera exponeringar eller klicka på annonser för olämpliga ändamål, och Kunden accepterar denna risk. Vi kan kräva betalning av (a) en ränta på 1,5% per månad sammansatt månadsvis (19,56% sammansatt årligen) eller den högsta juridiskt tillåtna räntan, beroende på vilket som är lägre, på alla belopp som inte betalas när de förfaller till betalning förrän alla belopp betalas i sin helhet och (b) rimliga utgifter och advokatarvoden som vi ådrar oss vid inkassering av sena betalningar som inte i god tro bestrids. För tidigare förfallna belopp kan vi begära betalning eller återbetalning från Kunden på alla lagliga sätt. Kunden avstår från alla anspråk relaterade till avgifterna, såvida de inte görs inom 60 dagar efter det datum de debiterats.

B. Avgiftsansvar och Annonsörer. När det gäller Avgifter som uppkommit för en Annonsörs räkning kommer Kunden att vara solidariskt ansvarig för betalningar av sådana Avgifter endast i den utsträckning som intäkterna har clearats från Annonsören till Kunden; förutsatt att Kunden är ansvarig för och kommer att betala till oss alla Avgifter som uppstår till följd av Kundens användarfel eller överstiger Annonsörens behörighet, inklusive att specificera Kampanjdetaljer. Kunden kommer att göra allt för att samla in och betala avgifter från annonsören i tid. På vår begäran kommer Kunden att bekräfta om Annonsören har betalat tillräckligt för att göra betalningar enligt detta Avtal.

C. Agency Relationships. Om Kunden begär att Amazon fakturerar Kunden, garanterar Kunden att denne står som huvudansvarig för att köpa Annonstjänster enligt detta Avtal. I den mån Kunden agerar på uppdrag av en annonskund eller annonsör enligt detta Avtal kan Amazon skicka fakturor för avgifter och tillgängliggöra alla tillämpliga prestationsdata, Kampanjnformation och avgiftsdata till annonsören eller annonsörens kund som det avser. Kunden kommer på vår begäran att förse Amazon med kontaktinformation (inklusive juridiskt namn, adress, telefonnummer och e‑postadress) för annonsörens kund eller annonsör för vars räkning Kunden agerar.

5. Skatter. Kunden samtycker till och kommer att följa Tax Policy.

6. Data; Integritet.

A. Annonstjänstdata. Kunden får endast använda Annonstjänstdata: (a) för att planera och hantera Kampanjer uteslutande via Annonstjänsterna, (b) för att utvärdera Annonstjänsternas resultat endast för sina interna ändamål och (c) med undantag för avsnitt 6.B för att tillhandahålla prestationsdata till den annonsör som köpte Kampanjen i fråga. Kunden får endast använda och avslöja Annonstjänstdata enligt vad som uttryckligen tillåts i detta Avsnitt 6.A, och Kunden kommer inte att tillåta och kommer inte att tillåta någon av sina dotterbolag, entreprenörer eller agenter, att använda eller avslöja (eller göra det möjligt för någon tredje part att använda eller avslöja) Annonstjänstdata (inklusive prestationsdata) på något annat sätt eller för något annat ändamål, inklusive för Återanvändning. Oaktat ovanstående kan Kunden avslöja Annonstjänstdata i den utsträckning som krävs för att följa ett giltigt och bindande domstolsbeslut, lag eller ledning av en statlig eller regulatorisk myndighet; Kunden måste meddela oss innan ett sådant avslöjande lämnas ut. All Annonstjänstdata är Amazons exklusiva egendom.

B. Redovisad data. Kunden kommer att säkerställa att alla annonsörer eller entreprenörer eller tredje parter till vilka Kunden avslöjar eller på annat delger Annonstjänstdata, är bundna av och följer sekretessförpliktelser och användnings- och avslöjandebegränsningar som är minst lika restriktiva som de som gäller för Kunden enligt detta Avtal.

C. Förbudsföreläggande. Kunden samtycker till att i händelse av brott mot detta avsnitt 6 kommer skador som vi lidit inte att kompenseras fullt ut i penningskadestånd ensamt och följaktligen kommer vi, utöver alla andra tillgängliga rättsmedel, att ha rätt till förbudsföreläggande mot sådan överträdelse utan krav på att publicering av åtagande.

D. EU Data. Kunden samtycker till och kommer att följa EU Data Program Policy i den utsträckning det är tillämpligt.

E. BR Data. Kunden samtycker till och kommer att följa BR Data Program Policy i den utsträckning den är tillämplig.

7. Sekretess. Kunden kommer att följa villkoren i alla tillämpliga sekretessavtal mellan Kunden och Amazon (eller ett av Amazons dotterbolag) (”Kundens Sekretessavtal”). I den mån det uppstår en konflikt mellan Kundens sekretessavtal och avsnitt 6 i detta Avtal kommer bestämmelserna i avsnitt 6 att gälla. Om det inte finns något sådant sekretessavtal, kommer Kunden och dess representanter under avtalets löptid och 5 år därefter, att skydda och hålla konfidentiell, förutom vad som uttryckligen tillåts enligt detta Avtal, all information som erhållits från Amazon i samband med detta Avtal eller relaterad till Annonstjänsterna som identifieras som konfidentiella eller skyddad eller som, med tanke på arten av sådan information eller sättet att lämna ut den, rimligen bör betraktas som konfidentiell eller skyddad (inklusive all information som rör Amazons teknik, annonslagertillgänglighet och inriktning, målgrupp och prisdata).

8. Förbindelser och garantier.

A. Av Kunden i allmänhet. Kunden förbinder sig och garanterar att: (i) om det är ett företag är det vederbörligen organiserat, korrekt existerande och i gott skick enligt lagarna i den jurisdiktion där verksamheten är organiserad; (ii) det har alla nödvändiga rättigheter, licenser, samtycken och tillstånd att ingå detta Avtal för sig själv, att använda innehållet i annonserna som omfattas av detta Avtal, inklusive Annonspolicyerna, och att fullgöra sina skyldigheter, utöva sina rättigheter och bevilja de licenser som beviljas enligt detta Avtal; (iii) Den och alla dess underleverantörer, agenter och leverantörer kommer alltid att följa alla lagar som är tillämpliga så att de uppfyller sina skyldigheter och utövar sina rättigheter enligt detta Avtal, (iv) Den och dess finansinstitut inte är föremål för sanktioner eller på annat sätt förekommer på någon förteckning över förbjudna eller begränsade företag eller som ägs eller kontrolleras av en sådan part, inklusive de förteckningar som upprätthålls av FN:s säkerhetsråd, den amerikanska regeringen (t.ex. det amerikanska finansdepartementets lista över särskilt utsedda medborgare och listan över utländska sanktionsundvikare och det amerikanska handelsdepartementets enhetslista) Europeiska Unionen eller dess medlemsstater eller andra tillämpliga statliga myndigheter. (v) Den kommer inte direkt eller indirekt att exportera, återexportera, överföra eller orsaka export, återexport eller överföring av varor, programvara eller teknik till något land, enskilda, företag, organisationer eller en enhet till vilken sådan export, återexport eller överföring är begränsad eller förbjuden, inklusive länder, enskilda, företag, organisationer eller enheter som omfattas av sanktioner eller embargon som administreras av Förenta Nationerna, amerikanska stats-, finans- eller handelsdepartement, Europeiska Unionen eller någon annan tillämplig myndighet; och (vi) all information som Kunden ger Amazon är sann, korrekt och fullständig, och denne kommer omedelbart att uppdatera eller korrigera den informationen om den ändras.

B. Av kund angående Annonsörer. Kunden förbinder sig och garanterar att: (i) den har utsetts till ombud för och är bemyndigad att agera på uppdrag av, och förbundit till detta Avtal, varje tredje part, i förekommande fall, för vilken Kunden annonserar i samband med Annonstjänsterna (”Annonsören”); (ii) detta Avtal är verkställbart mot sådan annonsör i enlighet med dess villkor; och (iii) eventuella hänvisningar till Kunden i detta Avtal kommer också att gälla för Annonsören, i förekommande fall. Kunden kommer på vår begäran att ge oss en skriftlig bekräftelse på relationen mellan den och sådan Annonsör. Om detta Avtal av någon anledning inte är verkställbart mot Annonsören är Kunden ansvarig för att utföra alla skyldigheter som Annonsören skulle ha om detta Avtal var verkställbart mot Annonsören. Om Kunden använder Annonstjänsterna för egen räkning anses Kunden vara både kund och annonsör för sådan användning.

C. Av Amazon. Den avtalsslutande parten i fråga hos Amazon förbinder sig och garanterar att (i) den är vederbörligen organiserad, giltigt existerande och i gott skick enligt lagarna i den jurisdiktion där Amazons avtalsslutande part är organiserad; (ii) den lagligen kan ingå avtal.

9. Skadestånd.

A. Av Kunden. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kommer Kunden att ersätta, försvara och hålla oss, våra dotterbolag och utgivare skadeslösa, och var och en av våra och deras styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, efterträdare mot allt ansvar, alla skador, förluster eller kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader för tvister) (gemensamt kallade ”Förluster”) i samband med tredje parts anspråk, stämning, talan, krav eller dom (”Anspråk”) som härrör från eller uppstår i samband med: (a) Kundens användning av Annonstjänsterna; (b) Kundens faktiska eller påstådda brott mot Avtalet, inklusive Annonspolicyerna; (c) något Kundmaterial, inklusive varje faktisk eller påstådd överträdelse eller förskingring av någon immateriell rättighet av något Kundmaterial; eller (d) bedrägeri, uppsåtligt tjänstefel, grov vårdslöshet eller kränkning av publicitets- eller integritetsrättigheter av Kunden eller dess entreprenörer, underleverantörer, agenter eller leverantörer i samband med detta Avtal. Oaktat ovanstående kommer Kunden inte att ha skyldigheter enligt avsnitt 9.A(a) om fordran orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av oss eller våra dotterbolag. Utgivare anses som tredjepartsmottagare av detta avsnitt 9.A i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

B. Av Amazon. Amazon kommer att försvara, gottgöra och hålla dig och dina anställda, tjänstemän och direktörer skadeslösa mot alla tredjepartsanspråk som härrör från eller är relaterade till: (a) Amazons bristande efterlevnad av tillämpliga lagar i samband med leverans av Annonstjänster till dig enligt detta Avtal; eller (b) påståenden om att Annonskonsolen kränker eller bryter mot den tredje partens immateriella rättigheter.

C. Förfarande. I samband med anspråk som beskrivs i detta avsnitt 9 skall den skadeslösa parten (a) ge den skadande parten ett snabbt skriftligt meddelande om sin fordran (förutsatt att eventuella förseningar i anmälan inte befriar den skadande parten från dess ersättningsskyldigheter, utom i den mån förseningen försämrar dess förmåga att försvara), (b) i rimlig utsträckning samarbeta med den skadeslösa parten (på den skadande partens bekostnad) i samband med försvaret och uppgörelsen av fordran, och (c) tillåta den skadande parten att kontrollera försvaret och regleringen av fordran i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, förutsatt att den skadande parten inte får reglera fordran utan den skadeslösa partens skriftliga förhandsgodkännande (som inte på orimligt sätt ska förvägras eller försenas), och förutsatt att den skadeslösa parten (på egen bekostnad) kan delta i försvaret och uppgörelsen av fordran med eget ombud. En parts skyldighet att ersätta enligt detta avsnitt 9 är oberoende av dess övriga skyldigheter enligt detta Avtal.

10. FRISKRIVNINGSKLAUSULER.

A. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT LAG BEKRÄFTAR KUNDEN OCH GODKÄNNER ATT ANNONSTJÄNSTERNA, INKLUSIVE ALL TEKNIK, VERKTYG, TJÄNSTER, PROGRAMVARA, FUNKTIONALITET, MATERIAL OCH INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA PÅ ELLER TILLHANDAHÅLLS I SAMBAND MED ANNONSTJÄNSTERNA, OCH UTGIVARENS EGENSKAPER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. KUNDENS ANVÄNDER ANNONSTJÄNSTERNA AV EGET VAL OCH PÅ EGEN RISK. VI GARANTERAR INTE ATT NÅGON UTGIVARES EGENDOM, ANNONSKONSOLEN ELLER NÅGON TEKNIK, VERKTYG, TJÄNSTER, PROGRAMVARA, FUNKTIONALITET, MATERIAL ELLER INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS I SAMBAND MED ANNONSTJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA KUNDENS KRAV ELLER VARA TILLGÄNGLIGA, OAVBRUTEN, DEFEKTFRI ELLER FELFRI, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR KONSEKVENSERNA AV AVBROTT ELLER FEL.

B. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, FRÅNSÄGER VI OCH VÅRA DOTTERBOLAG OSS, OCH KUNDEN AVSTÅR FRÅN ALLA ANSPRÅK AVSEENDE EVENTUELLA GARANTIER OM: (1) TIDPUNKT, (2) POSITIONERING, (3) ANGRÄNSANDE, (4) PRESTANDA, AV (BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT): ANNONSTJÄNSTERNA (INKLUSIVE RELATERAD TEKNIK), ANNONSER OCH Kampanjer (INKLUSIVE MÄNGDEN ELLER KVALITETEN PÅ EXPONERINGAR), OCH ANNONSRESULTAT ELLER RIKTIGHETEN I ANNONSTJÄNSTDATA, INRIKTNING, RAPPORTERING, MÅLGRUPPSDATA.

C. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT LAG, GÖR INGEN PART, VARJE PART OCH DESS DOTTERBOLAG FRÅNSÄGER SIG, OCH DE ANDRA PARTERNA AVSTÅR FRÅN ALLA ANSPRÅK AVSEENDE: (A) EVENTUELLA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE DETTA AVTAL ELLER ANNONSTJÄNSTERNA, INKLUSIVE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ICKE-INTRÅNG; (B) EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED HANDEL, UTFÖRANDE ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL. OCH (C) ALLA ANSVAR, SKYLDIGHETER, RÄTTIGHETER, ANSPRÅK ELLER RÄTTSMEDEL I SKADESTÅND, OAVSETT OM DE HÄRRÖR FRÅN VÅR VÅRDSLÖSHET ELLER INTE.

11. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR.

A. MED UNDANTAG FÖR BROTT ELLER PÅSTÅDD ÖVERTRÄDELSE AV AVSNITT 6, OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ÄR INGEN AV PARTERNA, ENLIGT AVTAL, GARANTI, SKADESTÅND ELLER NÅGON ANNAN TEORI, ANSVARIG GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR (A) INDIREKTA SKADOR SÅSOM KOSTNADER FÖR TÄCKNING ELLER ÅTERVINNING ELLER ÅTERBETALNING AV NÅGON INVESTERING SOM GJORTS AV DEN ANDRA PARTEN ELLER DESS DOTTERBOLAG I SAMBAND MED DETTA AVTAL; B) FÖRLUST AV VINST, INTÄKTER, AFFÄRER ELLER UPPGIFTER. ELLER (C) EVENTUELLA STRAFF- ELLER FÖLJDSKADOR, ÄVEN OM PARTEN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA KOSTNADER ELLER SKADOR.

B. INGENTING I DETTA AVTAL ÄR AVSETT ATT UTESLUTA, BEGRÄNSA ELLER ÄNDRA NÅGON RÄTTIGHET ELLER GOTTGÖRELSE SOM KUNDEN HAR I LAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT I DEN UTSTRÄCKNING SOM RÄTT ELLER RÄTTSMEDEL INTE KAN UTESLUTAS, BEGRÄNSAS ELLER ÄNDRAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG KOMMER VÅRT SAMMANLAGDA ANSVAR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER ANNONSTJÄNSTERNA INTE ATT ÖVERSTIGA DE TOTALA AVGIFTER SOM KUNDEN BETALAR ELLER SKA BETALA TILL AMAZON ENLIGT DETTA AVTAL UNDER 6-MÅNADERSPERIODEN FÖRE DET DATUM DÅ SÅDANT ANSVAR FÖRST UPPSTOD.

12. Avtalstid och uppsägning.

A. Avtalets löptid börjar gälla när Kunden har registrerat eller börjat använda Annonstjänsterna och upphör när det sägs upp av någon parterna (”Perioden”). En Annonsör får endast säga upp Avtalet som det är tillämpligt på dem. Uppsägning av Avtalet av eller med avseende på en Kund kommer dock att avsluta Avtalet eftersom det gäller för alla annonsörer som Kunden representerar.

B. Kunden kan säga upp detta Avtal omedelbart efter meddelande till oss när som helst. Amazon kan säga upp detta Avtal med 15 dagars varsel.

C. Utan att begränsa Amazons rätt enligt avsnitt 1 kan Amazon avbryta eller avsluta Kundens användning av Annonstjänsterna om: (a) Kunden väsentligen brutit mot avtalet och misslyckats med att råda bot mot detta inom 7 dagar efter brottet om vi inte anser att brottet kan utsätta oss för risk eller ansvar gentemot en tredje part, i vilket fall vi har rätt att minska, eller avstå från ovannämnda boteperiod efter rimligt gottfinnande; (b) Kundens Annonskonsolkonto har varit, eller så identifierar våra kontroller att det kan användas för vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet; eller (c) Kundens användning av Annonstjänsterna har skadat eller, våra kontroller identifierar att det kan skada andra kunder eller annonsörer eller Amazon.

D. Detta Avtal upphör omedelbart efter (a) uppsägning av Annonstjänsterna i enlighet med underavsnitten B eller C; (b) påbörjandet av process mot Kunden pga. insolvens-, konkurs- eller konkursförfaranden eller något annat förfarande för reglering av dess skulder, (c) Kunden gör en insättning till förmån för borgenärer, eller (d) Kundens upplösning eller upphörande av att göra affärer. För att undvika tvivel upphör inte uppsägning eller annullering av en IO detta Avtal. När detta Avtal sägs upp kommer alla rättigheter och skyldigheter för parterna enligt detta Avtal att upphöra; förutsatt att Kunden omedelbart kommer att betala oss eventuella obetalda avgifter som uppkommit i samband med Annonstjänsterna från och med uppsägningsdagen och, i förekommande fall, all ränta och kostnader för inkassering. Avsnitten 2, 3, 4.A-B (inklusive Avgiftspolicyn) (tills alla avgifter som uppkommit före uppsägningsdagen är betalda), 4.C, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 i detta Avtal kommer att överleva uppsägning eller upphörande av detta Avtal av vilken som helst anledning; under förutsättning att villkoren i detta Avtal överlever och tillämpas på alla utestående organisationerna från och med den dag då uppsägningen träder i kraft (och som kommer att upphöra i enlighet med deras egna villkor). Alla Annonspolicyer som uttryckligen överlever på deras villkor kommer också att överleva uppsägning av detta Avtal.

13. Övrigt.

A. Hela avtalet; Särskiljande. Detta Avtal, tillsammans med Annonspolicyerna, eventuell IO och alla kundsekretessavtal, representerar hela Avtalet mellan parterna med avseende på det ämne som beskrivs häri och ersätter tidigare eller samtidiga muntliga eller skriftliga avtal och överenskommelser; förutsatt att Kunden har ingått ett separat avtal med Amazon om Kundens användning av en viss Amazon-annonsprodukt (t.ex. en insättningsorder som omfattas av IAB 3.0 för ett visningsannonsköp) som inte har ersatts av detta /avtal, kommer villkoren i det separata avtalet att reglera Kundens användning av den Amazon-annonsprodukten (och endast användning av den Amazon-annonsprodukten) för det specifika köp som beskrivs i ett sådant avtal, såvida inte och tills det ersätts av detta Avtal. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, kommer den bestämmelsen att anses vara särskiljbar från detta Avtal och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

B. Ändringar. Vi kommer att tillhandahålla minst 15 dagars varsel i enlighet med avsnitt 13.G för ändringar i detta Avtal. Vi kan dock när som helst ändra eller modifiera detta Avtal med omedelbar verkan (a) av juridiska, regulatoriska, bedrägeri- och missbruksförebyggande eller säkerhetsskäl; (b) för att ändra befintliga funktioner eller lägga till ytterligare funktioner i Annonstjänsterna eller Annonskonsolen. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar eller tillägg i enlighet med avsnitt 13.G. Din fortsatta användning av Annonstjänsterna eller Annonskonsolen efter det att ändringen av detta Avtal har gått igenom kommer att utgöra ditt godkännande av ändringen. Om någon ändring eller tillägg är oacceptabel för dig är din enda möjlighet att säga upp detta Avtal i enlighet med avsnitt 12.

C. Undantag. Vår underlåtenhet att genomdriva strikt efterlevnad av någon bestämmelse i detta Avtal kommer inte att utgöra ett avstående från vår rätt att senare genomdriva en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse i detta Avtal.

D. Tvister; Tillämplig lag; Laga domstol.

1. I den mån det valda landet är USA, Kanada eller Mexiko, kommer federal skiljedomslag, tillämplig federal lag, och lagarna i delstaten Washington att reglera detta Avtal, utan att verkställa några principer om lagkonflikter. I den mån det valda landet är USA, Kanada eller Mexiko, samtycker Amazon, Kunden och Annonsören till att alla tvister eller anspråk som på något sätt rör detta Avtal eller Annonstjänsterna kommer att lösas genom bindande skiljeförfarande enligt beskrivningen i denna punkt, snarare än i domstol, förutom att Kund och Annonsör kan hävda anspråk i en småmålsdomstol om sådana krav kvalificerar sig och någon part kan väcka åtal i en statlig eller federal domstol i King County, Washington för att hävda intrång eller annat missbruk av immateriella rättigheter. Det finns ingen domare eller jury i skiljeförfarande, och domstolsprövningen av en skiljedom är begränsad. En skiljeman kan dock på individuell basis utdöma samma skadestånd och befrielse som en domstol (inklusive förbudsföreläggande och förklarande lättnader eller lagstadgade skadestånd) och måste följa villkoren i detta Avtal som en domstol skulle göra. För att inleda ett skiljeförfarande måste Kunden eller Annonsören, i förekommande fall, skicka ett brev med begäran om skiljeförfarande och beskriva sitt anspråk till vår registrerade agent, Corporation Service Company, 300 Deschutes Way SW, Suite 304, Tumwater, WA 98501. Skiljeförfarandet kommer att genomföras av American Arbitration Association (AAA) enligt dess regler, inklusive AAA:s kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister. Betalning av alla avgifter för arkivering, administration och skiljeman kommer att regleras av AAA:s regler. Vi kommer att återbetala dessa avgifter för fordringar på totalt mindre än $10 000 om inte skiljemannen bestämmer att fordringarna är oseriösa. På samma sätt kommer Amazon inte att ansöka om betalning av advokatarvoden och kostnader från Kunden eller Annonsören i skiljeförfarande om inte skiljemannen fastställer att fordringarna är oseriösa. Kunden eller Annonsören kan, beroende på vad som är tillämpligt, välja att få skiljeförfarandet utfört per telefon, baserat på skriftliga inlagor, eller personligen i det län där Kunden eller annonsören, beroende på vad som är tillämpligt, är bosatt eller på en annan ömsesidigt överenskommen plats. Amazon, kund och annonsör är överens om att alla tvistlösningsförfaranden endast kommer att genomföras individuellt och inte i en grupp-, konsoliderad eller som representativ åtgärd. Om en fordran av någon anledning fortsätter i domstol snarare än i skiljeförfarande, avstår Amazon, Kunden och Annonsören från all rätt till en juryrättegång.

2. I den mån det valda landet är Japan, reglerar Japans lagar detta Avtal och alla tvister eller anspråk som på något sätt rör detta Avtal eller annonstjänster kommer endast att avgöras i Tokyos distriktsdomstol. Förenta Nationernas konvention om avtal om internationell försäljning av varor och alla lokala lagar som tillämpar konventionen om avtal om internationell försäljning av varor är inte tillämplig på detta Avtal. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG AVSTÅR KUNDEN OCH ANNONSÖREN HÄRMED FRÅN ALLA RÄTTIGHETER FÖR VAR OCH EN AV DEM ATT KUNNA VÄCKA RESOLUTIONSTVISTER INOM NÅGON ANNAN DOMSTOL ELLER FORUM. Amazon, Kunden och Annonsören är överens om att alla tvistlösningsförfaranden endast kommer att genomföras individuellt och inte i grupp-, konsoliderad eller representativ åtgärd.

3. I den mån det valda landet är Australien, kommer lagarna i New South Wales, Australien att reglera detta Avtal och alla tvister eller anspråk som på något sätt rör detta Avtal eller Annonstjänsterna kommer endast att avgöras i domstolarna i New South Wales. Varje part samtycker till unik jurisdiktion för dessa domstolar. Oaktat ovanstående kan endera parten begära förbudsföreläggande i någon stat, federal eller nationell domstol med behörig jurisdiktion för varje faktisk eller påstådd överträdelse av sådana parters, dess dotterbolags eller någon tredje parts immateriella rättigheter eller andra äganderätter. Förenta Nationernas konvention om avtal om internationell försäljning av varor och alla lokala lagar som tillämpar konventionen om avtal om internationell försäljning av varor är inte tillämplig på detta Avtal. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG AVSTÅR KUNDEN OCH ANNONSÖREN HÄRMED FRÅN ALLA RÄTTIGHETER SOM VAR OCH EN AV DEM KAN HA FÖR ATT VÄCKA RESOLUTIONSTVISTER INOM NÅGON ANNAN DOMSTOL ELLER FORUM. Amazon, Kunden och Annonsören är överens om att alla tvistlösningsförfaranden endast kommer att genomföras individuellt och inte i en grupp, konsoliderad eller representativ åtgärd.

4. I den mån det valda landet är Indien kommer (a) Indiens lagar att reglera detta Avtal, utan att påverka några principer om lagkonflikter, och (b) alla tvister, anspråk, meningsskiljaktigheter eller frågor av något slag som uppstår mellan Amazon och Kunden eller Annonsören som på något sätt rör detta Avtal eller i samband med detta Avtal eller Annonstjänsterna, inklusive dess konstruktion, betydelse eller tolkning eller verkan, eller om parternas rättigheter, kommer att hänvisas till den enda skiljeman som utsetts av Amazon. Skiljeförfarandet kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna i skiljedoms- och förlikningslagen från 1996 eller lagstadgad ändring av denna. Parterna är överens om att lösa tvister genom det påskyndade förfarande som anges i avsnitt 29 i skiljedoms- och förlikningslagen från 1996. Skiljeförfarandet kommer att genomföras på engelska och platsen för sådana förfaranden ska vara i Delhi. Domstolarna i Delhi ska ha ensam och exklusiv behörighet för all skiljedomsansökan.

5. I den mån det valda landet är ett land i Europa (t.ex. Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien, Sverige, Polen, Nederländerna eller Belgien) eller Turkiet kommer lagarna i Storhertigdömet Luxemburg att reglera detta Avtal, utan att påverka principer om lagkonflikter. Förenta Nationernas konvention om avtal om internationell försäljning av varor och alla lokala lagar som tillämpar konventionen om avtal om internationell försäljning av varor, är inte tillämplig på detta Avtal. För alla tvister eller anspråk som på något sätt rör detta Avtal eller Annonstjänsterna underkastar sig Amazon, Kunden och Annonsören var och en exklusiv jurisdiktion för domstolarna i distriktet Luxemburg City, Luxemburg. Oaktat ovanstående kan endera parten begära förbudsföreläggande i vilken domstol som helst med behörig jurisdiktion för varje faktisk eller påstådd överträdelse av en sådan parts, dess dotterbolags eller tredje parts immateriella rättigheter eller äganderätt.

6. I den mån det valda landet är Förenade Arabemiraten kommer detta Avtal att regleras av lagarna i Dubai International Financial Centre. Parterna är överens om att alla tvister eller anspråk (inklusive icke-kontraktuella anspråk) som härrör ur eller med anledning av  detta Avtal, inklusive frågor rörande dess existens, giltighet, avtalsbrott eller uppsägning   ska hänvisas till och slutligen lösas genom skiljeförfarande enligt skiljedomsregler för London Court of International Arbitration (”LCIA Skiljedomsregler”) som härmed ska anses införlivade i denna punkt 6. Antalet skiljemän ska vara en, som ska utses i enlighet med LCIA Skiljedomsregler. Platsen eller den rättsliga platsen för skiljeförfarandet ska vara Dubai International Financial Centre, Dubai. Det språk som ska användas i skiljeförfarandet ska vara engelska. Oaktat ovanstående kan alla parter söka förbudsföreläggande i alla domstolar med behörig jurisdiktion mot alla frågor som rör skydd av immateriella rättigheter eller brott mot konfidentialitetsskyldigheter.

7. I den mån det valda landet är Konungariket Saudiarabien kommer Saudiarabiens lagar att styra detta Avtal, utan att påverka några principer eller lagkonflikter. Amazon, Kunden och Annonsören samtycker till att alla tvister eller anspråk som på något sätt rör detta Avtal eller Annonstjänsterna ska hänvisas till och slutligen lösas genom skiljeförfarande enligt London Court of International Arbitration (”LCIA”) Skiljedomsregler gällande från tid till annan. Antalet skiljemän ska vara ett, som ska utses i enlighet med LCIAs skiljedomsregler. Den lagliga platsen eller skiljedomsplatsen ska vara Riyadh, Saudiarabien. Det språk som används i skiljeförfarandet ska vara engelska. Oaktat ovanstående kan alla parter söka förbudsföreläggande i alla domstolar med behörig jurisdiktion mot alla frågor som rör skydd av immateriella rättigheter eller brott mot skyldighet till konfidentialitet.

8. I den utsträckning det valda landet är Brasilien, ska lagarna i Brasilien styra detta Avtal utan att påverka några principer gällande lagkonflikter. Amazon och Du samtycker båda till att alla fordringar som på något sätt rör detta Avtal eller Annonstjänsterna i Brasilien kommer att lösas genom bindande skiljedom av Brazil-Canada Chamber of Commerce, med undantaget att Kunden och Annonsören kan göra anspråk i en mindre domstol om denna typ av anspråk är kvalificerade för detta och varje part kan väcka talan vid en statlig eller federal domstol i staden São Paulo, delstaten São Paulo gällande intrång eller annat missbruk av immateriella rättigheter. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i staden São Paulo, delstaten São Paulo (Brasilien) och ska genomföras på engelska av en skiljeman. Krav som inte får genomgå skiljeförfarande på grund av en rättslig begränsning ska lösas av domstolarna i staden São Paulo, delstaten São Paulo, vilket innebär att parterna avstår från jurisdiktionen för andra platser. Skiljeförfarande genomförs utan domare och domstolsprövning av skiljeförfarande är begränsad. Emellertid kan en skiljeman på individuell basis meddela samma skadestånd och lättnad som en domstol (inklusive föreläggande och förklarande eller lagstadgade skadestånd) och måste följa villkoren i detta Avtal som en domstol skulle göra. Betalning av alla arkiverings-, administrations- och skiljedomaravgifter regleras av Brazil-Canada Chamber of Commerce’s regler. Amazon och ni är var och en överens om att alla tvistlösningsförfaranden endast ska genomföras på individuell basis och inte i en grupp-, konsoliderad eller representativ åtgärd.

9. I den utsträckning det valda landet är Singapore, ska lagarna i Singapore styra detta Avtal, utan att påverka några principer gällande lagkonflikter. För att inleda ett skiljeförfarande måste du skicka ett brev med begäran om skiljedom och beskriva ditt anspråk, till 23 Church Street, # 10-01, Singapore 049481. Alla skiljeförfaranden som inletts enligt detta Avsnitt 13.D.9 kommer att genomföras av Singapore International Arbitration Centre och i enlighet med reglerna för Singapore International Arbitration Center (“Regler”), förutom i den utsträckning som Reglerna strider mot bestämmelserna i detta Avsnitt 13.D.9, i vilket fall bestämmelserna i detta Avsnitt 13.D.9 gäller och ska tillämpas. Alla skiljeförfaranden som inletts enligt detta Avsnitt 13.D.9 kommer att genomföras av en skiljeman som nominerats gemensamt av parterna, eller om en sådan gemensam nominering inte lyckas uppnås, av den person som för närvarande innehar ämbetet president för Singapore International Arbitration Centre. Språket som ska användas och alla skriftliga dokument som tillhandahålls i en sådan skiljedom, är engelska. Parterna är överens om att skiljedomen kan verkställas mot parterna i skiljeförfarandet eller deras tillgångar var de än finns, och att ett domstolsbeslut om verkställighet av skiljedomen kan införas i vilken domstol som helst som har behörighet. Parterna avstår härmed oåterkalleligen från, och avsäger sig varje rätt, att överklaga till domstolar i någon jurisdiktion något sådant beslut eller utslag, eller att begära en prövning eller omprövning av ett sådant beslut eller utslag av någon domstol i någon jurisdiktion. Ovanstående påverkar inte endera partens rätt att hänskjuta tvister till domstolarna för avgörande där det är nödvändigt för att bevara ämnet för åtgärden genom föreläggande eller fastställelsedom.

10. I den utsträckning det valda landet är Arabrepubliken Egypten, ska detta Avtal regleras av och tolkas i enlighet med Arabrepubliken Egyptens lagstiftning. Parterna är överens om att alla tvister eller anspråk (inklusive utomobligatoriska anspråk som uppstår till följd av eller i samband med detta Avtal, inklusive frågor om dess existens, giltighet, överträdelse eller uppsägning ska hänvisas till och slutligen lösas genom skiljeförfarande enligt skiljedomsreglerna för Kairos regionala centrum för internationellt kommersiellt skiljeförfarande (CRCICA) med ändringar från tid till annan ("CRCICA-reglerna"), som anses införlivade genom hänvisning i detta avsnitt. Antalet skiljemän ska vara en. Sätet eller den rättsliga platsen för skiljeförfarandet ska vara Kairo, Egypten. Skiljeförfarandets språk ska vara engelska. Alla tvister eller anspråk som uppstår i samband med giltigheten eller verkställigheten av denna skiljedomsklausul ska regleras av lagarna i Arabrepubliken Egypten. Oaktat det föregående kan varje part söka förbudsföreläggande i vilken domstol som helst med behörig jurisdiktion mot alla frågor som rör skydd av immateriella rättigheter eller brott mot sekretessförpliktelser.

E. Uppdrag; Efterträdare. Kunden får inte överlåta detta Avtal utan vårt föregående skriftliga medgivande. Vi kan (a) utföra vilken som helst av våra skyldigheter eller utöva vilken som helst av våra rättigheter enligt detta Avtal genom ett eller flera av våra Dotterbolag och (b) överlåta detta Avtal till ett Dotterbolag eller i samband med fusion, omorganisation, försäljning av alla eller en väsentlig del av alla Amazons tillgångar eller liknande transaktioner. Med förbehåll för begränsningarna i denna punkt är detta Avtal bindande för, till förmån för och verkställbart av parterna och deras respektive efterträdare och uppdrag.

F. Parternas förhållande; Icke-exklusivitet; Förbehåll för rättigheter. Varje part är en oberoende entreprenör, och ingenting i detta Avtal ska tolkas som ett partnerskap, joint venture, agent, franchise, försäljningsrepresentant eller anställningsförhållande mellan parterna. Kunden har ingen befogenhet att göra eller acceptera några erbjudanden eller företrädande för vår räkning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta Avtal, ger inget i detta Avtal eller utförandet av Avtalet, eller vad som annars kan antydas av lagen, Kunden någon rätt, äganderätt eller ägande, underförstått eller på annat sätt, i eller till Amazons immateriella rättigheter. Amazon förbehåller sig uttryckligen alla immateriella rättigheter som inte uttryckligen beviljas nedan. Utan att begränsa det allmänna i det föregående, behåller Amazon äganderätten till Annonstjänsterna. Ingenting i detta Avtal hindrar eller försvagar Amazons rätt att använda Kundmaterial utan Kundens samtycke i den utsträckning sådan användning är tillåten utan licens från Kunden enligt gällande lagar (t.ex. rättvis användning enligt USA:s upphovsrättslag eller referensanvändning enligt varumärkeslagstiftningen) eller är tillåten under en giltig licens från Kunden enligt ett separat avtal eller enligt avtal med en tredje part.

G. Meddelanden. Vi kan tillhandahålla alla meddelanden enligt detta Avtal till Kunden genom att (i) lägga upp ett meddelande i Annonskonsolen, (ii) skicka ett meddelande till den e-postadress som kopplas till Kundens Annonskonsolkonto, (iii) skicka ett meddelande till adressen som tillhandahålls i tillämplig IO, eller (iv) på andra liknande sätt. Det är Kundens ansvar att hålla sin e-postadress uppdaterad. Vi kan också kommunicera med Kunden elektroniskt och via andra medier, och Kunden samtycker till sådan kommunikation oavsett ”e-postinställningar” (eller liknande preferenser eller förfrågningar) som Kunden kan ha angett på Amazons webbplats eller på annat sätt. Kunden måste skicka oss alla meddelanden enligt detta Avtal genom att använda verktygen som Amazon tillhandahåller Kunden via Annonskonsolen (t.ex. ”Kontakta oss”) eller med certifierad post till adressen som anges i tillämplig IO.

H. Tolkning. Närhelst det används i detta Avtal, om inte annat anges: (a) termerna ”inkluderar”, ”inklusive”, ”t.ex.”, ”till exempel”, ”exempelvis”, ”såsom” och andra liknande termer anses inkludera termen ”utan begränsning” omedelbart därefter; (b) fraserna ”vi får”, ”vi kommer att avgöra” och andra liknande termer betyder att Amazon kan besluta om tillämpligt ärende efter eget gottfinnande; och (c) alla webbplatser som det hänvisas till anses också hänvisa till alla efterföljande eller ersättande webbplatser. Rubrikerna i avsnitten och underavsnitten i detta Avtal är endast avsedda som referens och är inte avsedda att påverka tolkningen eller uppbyggnaden av någon bestämmelse i detta Avtal. I händelse av konflikt mellan Annonspolicyn, en IO och detta Avtal, (i) inom konfliktens utsträckning, gäller IO över Avtalet och Annonspolicyn enbart med avseende på de Kampanjer som ingår i IO; och (ii) inom konfliktens utsträckning, gäller Annonspolicyn framför Avtalet. Det är enligt parternas uttryckliga önskan som detta Avtal, inklusive Annonspolicyn, har utformats på engelska. (Följande är en fransk översättning av föregående mening: À la demande expresse des parties, la présente convention ainsi que les politiques publicitaires ont été rédigées en anglais). Den engelskspråkiga versionen av detta Avtal, inklusive Annonspolicyn, är den definitiva juridiska versionen. Tillgängliga översättningar är endast till för att underlätta hänvisningar.

I. Förslag och annan information; Force majeure. Kunden kan välja att ge förslag, idéer eller annan feedback (”Förslag”) till oss i samband med Annonstjänsterna (inklusive all relaterad teknik eller innehåll). Vi har friheten att utöva alla rättigheter i sådana Förslag utan begränsningar och utan att kompensera Kunden. För att samarbeta med statliga förfrågningar, för att skydda våra system och kunder eller för att säkerställa integriteten i vår verksamhet och våra system kan vi inhämta och avslöja all information som vi anser lämplig, inklusive Användarkontaktinformation, IP‑adresser och trafikinformation, användningshistorik och publicerat innehåll. Vi kan emellanåt komma med förslag på användningen av Annonskonsolen eller på Kundannonser eller Kampanjer. Kunden är ensam ansvarig för alla åtgärder som vidtas baserat på våra förslag. Vi kan inte hållas ansvariga för någon försening eller underlåtenhet att fullgöra några av våra skyldigheter enligt detta Avtal om förseningen eller misslyckandet beror på någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll.

J. Lagkonflikt. I den utsträckning det valda landet är Förenade Arabemiraten eller kungariket Saudiarabien, oavsett vad som stadgas häri, får ingenting i detta Avtal tolkas för att föranleda eller kräva någon part härtill att agera på något sätt (inklusive vidtagande eller underlåtenhet att vidta åtgärder i samband med en transaktion) som är oförenligt med eller straffbart enligt amerikanska lagar, förordningar, regler eller krav som gäller för någon part i detta Avtal.

Definitioner. Som de används i detta Avtal har följande termer följande betydelser:

”Annons” avser alla annonser eller reklaminnehåll i alla former, inklusive textbaserat, grafiskt, interaktivt, mobil-, video-, ljud- eller rich media, och alla inkluderade texter- och kreativt innehåll, varumärken som finns däri och relaterad teknik.

”Annonspolicyer” avser policyer, riktlinjer, specifikationer och annan information om användning av Annonstjänsterna (inklusive policyer för kreativ acceptans, produktvillkor, tekniska specifikationer och policyer angående teknikleverantörer) som Amazon tillhandahåller i Annonskonsolen (som uppdateras med jämna mellanrum).

”Annonstjänstdata” avser Prestandadata, Webbplatsdata och all annan data eller information som tillhandahålls, görs tillgänglig eller samlas in (inklusive det av Entreprenörer) i samband med Annonstjänsterna, inte inräknat Kampanjinformation, Avgiftsdata och all annan data eller information som Kunden lagligen skulle ha haft utan sitt deltagande i Annonstjänsterna.

”Annonskonsol” avser våra online-användargränssnitt och relaterade verktyg och system som vi tillhandahåller Kunden i samband med Annonstjänsterna.

”Dotterbolag” avser alla enheter eller någon annan enhet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med sådan enhet. Som lydelsen i föregående mening betyder ”kontroll” innehav, direkt eller indirekt, av befogenheten att styra eller orsaka styrning av en enhets ledning och policy, antingen genom aktieägande eller på annat sätt.

”Amazon-avtalsslutande part” betyder (a) Amazon Advertising LLC eller, om Kunden är en säljare enligt Amazon Services Business Solutions Agreement, Amazon.com Services LLC, i tillämpliga fall, i den utsträckning det valda landet är USA, (b) Amazon Online France SAS, i den utsträckning det valda landet är Frankrike, (c) Amazon Online Germany GmbH, i den utsträckning det valda landet är Tyskland, (d) Amazon Online Italy S.r.l., i den utsträckning det valda landet är Italien, (e) Amazon Online Netherlands B.V., i den utsträckning det valda landet är Nederländerna eller Belgien, (f) Amazon Online Spain S.L.U., i den utsträckning det valda landet är Spanien, (g) Amazon Online UK Limited, i den utsträckning det valda landet är Storbritannien eller något annat land i Europa, utom Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige, Polen, Nederländerna eller Belgien (h) Amazon Japan G.K., i den utsträckning det valda landet är Japan, (i) Amazon Advertising Canada, Inc., i den utsträckning det valda landet är Kanada, (j) Amazon Seller Services Private Limited, i den utsträckning det valda landet är Indien, (k) Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., i den utsträckning det valda landet är Mexiko, (l) Souq.com FZ LLC, i den utsträckning det valda landet är Förenade Arabemiraten, (m) Amazon Commercial Services Pty Ltd, i den utsträckning det valda landet är Australien, (n) Afaq Q Tech General Trading Company, i den utsträckning det valda landet är kungariket Saudiarabien, (o) Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., i den utsträckning det valda landet är Brasilien, (p) Amazon Asia-Pacific Holdings Private Limited, i den utsträckning det valda landet är Singapore, (q) Amazon Online Sweden AB i den utsträckning det valda landet är Sverige, (r) Amazon Online Poland Sp.Z.o.o. i den utsträckning det valda landet är Polen, (s) Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Sirketi, i den utsträckning det valda landet är Turkiet och (t) Amazon Advertising Egypt LLC, i den utsträckning det valda landet är Arabrepubliken Egypten.

”Amazon EU-data” betyder EU-data som Amazon samlar in, använder eller på annat sätt ”behandlar” (enligt definitionen i GDPR) enligt detta Avtal.

”Amazon BR Data” betyder BR Data som Amazon samlar in, använder eller på annat sätt ”bearbetar” (enligt definition i LGPD) enligt detta Avtal.

”Amazon-webbplatsen” avser tillämplig Amazon-webbplats, vars primära hemsida identifieras av webbadressen: www.amazon.com, www.amazon.ca, www.amazon.com.mx, www.amazon.co.uk, www.amazon.de, www.amazon.fr, www.amazon.es, www.amazon.it, www.amazon.nl, www.amazon.in, www.amazon.co.jp, www.amazon.ae, www.amazon.com.au, www.amazon.sa, www.amazon.com.br, www.amazon.sg, www.amazon.se, www.amazon.pl, www.amazon.com.tr, www.amazon.eg eller www.amazon.be, inklusive alla underdomäner på sådana webbplatser.

”BR-data” betyder ”personuppgifter” i den mening som avses i tillämpliga lagar i Brasilien, inklusive LGPD.

”Kampanj” avser alla Annonskampanjer eller andra marknadsföringsaktiviteter som köpts eller hanteras av Kunden via Annonstjänsterna.

”Kampanjinformation” avser information som Kunden har angett eller tillhandahållit via Annonskonsolen eller en IO angående en Kampanj, inklusive typer och mängder av varor (t.ex. visningar eller klick), Kampanjdatuminformation, Kampanjbudgetinformation, Annonsbeskrivning, Annonsplaceringsinformation, Annonsinriktningsinformation och annan Annonsinformation om handel eller budgivning.

”COPPA” avser Children’s Online Privacy Protection Act (15 U.S.C. §§ 6501-6506), i dess ändrade lydelse, och alla regler och förordningar som utfärdas däri.

”Kundmaterial” avser Annonser, Kampanjinformation, Avgiftsdata, teknik, Kundvarumärken och andra varumärken, upphovsrättsskyddade verk enligt tillämplig lag, information, data, fotografier, bilder, videor och annat material och föremål som tillhandahålls eller görs tillgängliga av Kunden eller dess Dotterbolag till Amazon eller dess Dotterbolag enligt detta Avtal eller genom Annonskonsolen. För att undvika missförstånd inkluderar inte termen ”teknik” som används i denna definition de produkter eller tjänster som annonseras eller marknadsförs via Annonstjänsterna.

”Destination” avser innehållet eller egenskaperna som en Annons länkar till eller riktar en tittare till (t.ex. målsidor).

”Valt land” avser ett land för vilket Kunden registrerar sig för eller använder Annonstjänsterna.

”EU-data” betyder ”personuppgifter” i den mening som avses i tillämpliga lagar inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och Storbritannien, inklusive GDPR.

”Avgiftsdata” betyder all information angående de avgifter som Kunden kan ta ut av annonsörer.

”GDPR” avser den europeiska dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/79) och varje implementering eller efterföljare därav. Varje hänvisning till tillämplig lag inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, inklusive GDPR, som är direkt tillämplig eller direkt effektiv i Storbritannien vid varje given tidpunkt är en hänvisning till det, eftersom det från tid till annan är gällande i England och Wales, som inklusive behållet, ändrat, utökat, återupprättat eller på annat sätt har getts effekt från och med den 31 januari 2020 kl. 23.00.

”Immateriella rättigheter” avser patent, upphovsrätt, varumärken (och den goodwill som representeras därigenom), moralisk rätt, affärshemliga rättigheter och alla andra immateriella rättigheter som uppstår under alla lagar och alla tillhörande och relaterade rättigheter, inklusive alla rättigheter till registrering och förnyelse och orsaker till handling för brott, missbruk eller intrång i något av ovanstående.

”Lagar” avser lagar, förordningar, regler, orders, licenser, tillstånd, domar, beslut och andra krav, i kraft nu eller i framtiden, satta av någon statlig myndighet (t.ex. på en federal, statlig eller provinsiell nivå, i förekommande fall) av behörig jurisdiktion, inklusive lagar som rör reklam, internet, integritet (inklusive California Consumer Privacy Act 2018 (ändrad genom California Privacy Rights Act 2020), Virginia Consumer Data Protection Act (lagen om dataskydd för konsumenter i Virginia), COPPA, Consumer Protection Act (Quebec), Lagen om skydd av personuppgifter och elektroniska dokument och alla EU-riktlinjer och föreskrifter om sekretess/dataskydd i Europaparlamentet (inklusive GDPR och Europaparlamentets direktiv 2002/58/EG) och alla genomföranden av sådana direktiv från alla EU-länder eller Storbritannien i nationell lagstiftning), Lagen mot orättfärdiga premier och vilseledande representationer i Japan, mexikansk dataskyddslagstiftning och oskäliga affärsmetoder, brasiliansk konsumentskyddskod, brasiliansk medborgerlig rättighetsram för internet, brasiliansk allmän dataskyddslag (LGPD), turkisk dataskyddslag nr. 6698, och egyptisk dataskyddslag nr. 151/2020.

”LGPD” avser brasiliansk federal lag 13 709/2018 (även kallad den brasilianska allmänna datalagen).

”Prestandadata” avser all information om prestanda för en Annons eller Kampanj enligt detta Avtal, samlad under leveransen av sådan Annons eller Kampanj, eller som tillhandahålls genom Annonskonsolen i samband med leverans av en Annons eller Kampanj (inklusive det totala antalet visningar, det totala antalet klick på dessa visningar, och huruvida en användare tittat på eller klickat på en annons (dvs. data på användarnivå)), med undantag för webbplatsdata och Kampanjinformation.

”PII” betyder data som, enskilt eller i kombination med annan personlig eller identifierande information som är länkad eller kan länkas till en viss individ, kan användas för att identifiera, kontakta eller exakt lokalisera en individ, som exempelvis individens namn, initialer, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer och myndighetsutfärdat ID. I samband med Annonser som riktar sig till Användare i Japan inkluderar ”PII” också personlig information i den mening som avses i artiklarna 2.1 och 2.2 i Lagstiftningen om skydd av personlig information i Japan, i dess ändrade lydelse, och all implementering av dessa lagar i riktlinjer, orders och direktiv utfärdade av tillämplig behörig myndighet såsom Kommittén för skydd av personlig information. I samband med Annonser som riktas till Användare i Kanada betyder ”PII” ”personlig information” enligt definitionen i Lagen om skydd av personuppgifter och elektroniska dokument och väsentligen liknande provinslagstiftning. PII inkluderar inte EU-data. I samband med Annonser som riktar sig till användare i Brasilien, inkluderar ”PII” också personuppgifter och känsliga personuppgifter inom de betydelser som anges i LGPD, i dess ändrade lydelse, och all implementering av dessa lagar i riktlinjer, orders eller direktiv utfärdade av den nationella dataskyddsmyndigheten.

”Utgivare” avser en enhet eller person som har Annonsplaceringar tillgängliga via Annonstjänsterna, vilka kan inkludera Amazon eller dess Dotterbolag.

”Utgivaregendom” avser en webbplats, applikation, enhet eller annan online-närvaro eller fysisk plats där Annonsplaceringar görs tillgängliga av en Utgivare för köp eller leverans via Annonstjänsterna.

”Återanvändning” betyder (a) ändrad inriktning av en Användare eller enhet, (b) skapande, komplettering eller tillägg till en profil för en Användare eller enhet, eller (c) identifiering av en Användare eller enhet, förutom i alla fall där syftet är att upprepa frekvensen eller geo-inriktning.

”Webbplatsdata” avser all data som är (a) vår redan existerande data som används eller görs tillgänglig av oss eller våra Dotterbolag genom Annonstjänsterna, som exempelvis vår Prisinformation, Annonsplaceringskostnad och lagerinformation samt inriktnings- och målgruppsdata, (b) insamlas under leverans av en Annons eller Kampanj som identifierar eller tillåter identifiering av oss, en användare eller enhet, våra Dotterbolag, på en Utgivaregendom eller en Utgivaregendoms varumärke, innehåll, sammanhang eller Användare som sådana, eller (c) insamlas angående Användare eller enheter på någon annan Utgivaregendom än Prestandadata.

”Användare” avser en användare av en webbplats, portal, webbläsare, enhet, applikation eller annan onlinetjänst.